Vaspör település honlapja

Köszöntjük Oldalunkon!

Névnap

Ma 2018. április 20., péntek, Tivadar napja van. Holnap Konrád és Zelmira napja lesz.

Átmeneti segély

Az önkormányzat az önhibáján kívül létfenntartást veszélyeztető élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére átmeneti segélyt állapíthat meg.

Az átmeneti segély formái:

a) eseti átmeneti segély (továbbiakban: eseti segély)

b) folyamatos átmeneti segély (továbbiakban: folyamatos segély)

c) kamatmentes szociális kölcsön (továbbiakban: kölcsön)

e) méltányossági segély

 

Eseti átmeneti segély

Eseti segély állapítható meg különösen annak a rászorulónak, akinek családjában váratlan esemény, vagy egyéb rendkívüli ok miatt előre nem látható többletkiadás keletkezett vagy várható, és egy főre jutó jövedelmük nem haladja meg a nyugdíjminimum összegét.

Különösen indokolt esetben a fenti értékhatártól

- egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 125 %-ával,

- kétfős család esetén a nyugdíjminimum 75 %-ával,

- három vagy több főből álló család esetén a nyugdíjminimum 50 %-ával

el lehet térni.

Különösen indokolt esetnek kell tekinteni elsősorban azt az élethelyzetet, ha az igénylő:

- egyedül él,

- gyermekét egyedül neveli,

- 70 éven felüli nyugdíjas,

- balesetet szenvedett vagy elemi kár érte,

- betegsége miatt egy hónapot meghaladó táppénzes állományban volt,

(4) Jövedelemtől és vagyoni helyzettől függetlenül méltányossági segélyt állapíthat meg a képviselő – testület annak, aki olyan rendkívüli élethelyzetbe került, melyet önerőből, családja, szűkebb környezete, illetve a szociális ellátórendszer nyújtotta egyéb lehetőségekkel megoldani nem tud.

(5) A kérelemhez minden esetben mellékelni kell a többletkiadások hitelt érdemlő bizonyító dokumentumait, ha azonban azok nem állnak rendelkezésre utólagos elszámolási kötelezettség írható elő.

Folyamatos segély

Folyamatos segély állapítható meg különösen annak a rászorulónak, aki időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, és családjában az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimumot nem haladja meg.

(2) Különösen indokolt esetben a fenti értékhatártól

- egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 125 %-ával,

- kétfős család esetén a nyugdíjminimum 75 %-ával,

- három vagy több főből álló család esetén a nyugdíjminimum 50 %-ával el lehet térni.

(3) Folyamatos segély egy naptári évben legfeljebb 6 hónapra állapítható meg.

(4) A folyamatos segély egy havi összege nem lehet kevesebb 1000 Ft-nál, legmagasabb összege pedig nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 50 %-át.

Kamatmentes szociális kölcsön

Átmeneti segély kamatmentes szociális kölcsön formájában is nyújtható, ha az igénylő családjában az egy főre jutó jövedelem a nyugdíjminimum másfélszeresét eléri, de a két és félszeresét nem haladja meg, és két egyetemleges készfizető kezessel rendelkezik. Kezesként az a személy fogadható el, akinek a rendszeres havi jövedelme a nyugdíjminimum 200 %-át meghaladja, és nem él a kérelmezővel közös háztartásban.

(2) A kölcsön megállapítása esetén a polgármester az ügyféllel hatósági szerződést köt.

(3) A kölcsön legmagasabb összege a nyugdíjminimum hatszorosát nem haladhatja meg.

(4) A kölcsön legfeljebb 12 hónapra nyújtható. A törlesztést a folyósítást követő 2. hónapban kell megkezdeni, és minden hónap 5. napjáig egyenlő részletekben kell visszafizetni. Különösen indokolt esetben egy alkalommal a visszafizetés átütemezhető, de a visszafizetés időtartama a 18 hónapot nem haladhatja meg.

(5) Ha a jogosult a kölcsön összegét a számára előírt visszafizetési határidőn belül nem teljesíti, a kölcsön behajtásáról kell gondoskodni.

(6) A hatáskör gyakorlója a szociális kölcsön 50 %-ának erejéig engedélyezheti a tartozás elengedését, ha a hitelezés ideje alatt a kölcsönre jogosult önhibáján kívül olyan anyagi- és szociális helyzetbe kerül, hogy saját, illetve családja létfenntartása veszélyeztetve van.

(7) A szociális kölcsön igénybevételére 3 éven belül egyszer van lehetőség.

(8) A szociális kölcsön célirányos felhasználásáról a jogosult a pénz folyósításától számított 2 hónapon belül számlákkal köteles elszámolni. Nem rendeltetésszerű felhasználás, illetve elszámolás hiánya esetén a kölcsönben részesülő egyösszegben köteles a hátralékot visszafizetni, valamint 5 évig nem részesülhet szociális kölcsönben.

(9) Szociális kölcsönben részesülő személy részére egyéb átmeneti segély nem adható.

Méltányossági segély

(1). Méltányossági eseti segély állapítható meg különösen annak a rászorulónak, akinek családjában váratlan esemény, vagy egyéb rendkívüli ok miatt előre nem látható többletkiadás keletkezet.

(2). A méltányossági segély folyósításának indokoltság kérdésében a polgármester környezettanulmánnyal való alátámasztást követően mérlegelési jogkörben dönt. Döntésénél az eseti átmeneti segélyben szabályozottakat veszi figyelembe. Méltányossági eseti segély megállapítása elsősorban sürgős élethelyzetekben indokolt.

(3) A méltányossági segélyről a polgármester átruházott hatáskörben dönt, majd a döntést követő testületi ülésen számol be a képviselő testületnek.

Az eljárás jogi alapjai:

• 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

• 63/2006. (III.27.) Korm.rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairó

• 10/2011. (V.27.) Önkormányzati rendelet a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és azok igénybevételéről.

Letölthető dokumentumok

- Átmeneti segély iránti kérelem, KLIKK IED!

- Jövedelemnyilatkozat, KLIKK IDE!